Posts by NguyễnThị Phước Bình

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý I năm 2021

Ngày đăng: 07/01/2021 - 15:28

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý IV năm 2020

Ngày đăng: 30/11/2020 - 21:05

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý IV năm 2019

Ngày đăng: 10/12/2019 - 10:11

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 8 năm 2019

Ngày đăng: 07/08/2019 - 15:32

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý II năm 2019

Ngày đăng: 04/04/2019 - 13:10

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý I năm 2019

Ngày đăng: 06/01/2019 - 14:54

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý IV năm 2018

Ngày đăng: 02/10/2018 - 14:25

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý III năm 2018

Ngày đăng: 05/09/2018 - 16:09

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ tháng 1 năm 2018

Ngày đăng: 03/01/2018 - 22:46

Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ quý iv năm 2017

Ngày đăng: 03/12/2017 - 16:27