Quyết định số 69-QĐ/ĐU ngày 24/4/2023 về Phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHTDM khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 08/05/2023 - 16:06

Quyết định số 68-QĐ/ĐU ngày 24/4/2023 về Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường ĐHTDM khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 08/05/2023 - 16:01

Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:31

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:29

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:26

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:21

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường Khóa V

Ngày đăng: 30/09/2015 - 17:29

Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo – Đảng ủy – Các tổ chức đoàn thể

Ngày đăng: 29/09/2015 - 17:27

Quyết định số 163-QĐ/ĐUT về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một Khóa V

Ngày đăng: 24/09/2015 - 17:19

Quyết định số 164-QĐ/ĐUT về việc Phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một Khóa V

Ngày đăng: 24/09/2015 - 15:17