Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 9 năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 03/09/2021 - 15:09
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2021
Ngày thực hiện 07/09/2021 14:00
Địa điểm ONLINE
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Thông qua các hoạt động trong tháng 8 năm 2021, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, đề ra phương hướng cho họa động chuyên môn và tư tưởng chính trị cho tháng 9/2021
Thảo luận các nội dung trong dự thảo nghị quyết chi bô K NN tháng 9/2021
Biểu quyết thông qua nghị quyết chi bô K NN tháng 9/2021