Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 11 năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 04/11/2021 - 16:28
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2021
Ngày thực hiện 09/11/2021 08:30
Địa điểm ONLINE
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Thông qua các hoạt động trong tháng 10 năm 2021, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, đề ra phương hướng cho họat động chuyên môn và tư tưởng chính trị cho tháng 11/2021
Thông qua các văn bản tuyên truyền và chỉ đạo của Đảng ủy
Thảo luận các nội dung trong dự thảo nghị quyết chi bô K NN tháng 11/2021
Biểu quyết thông qua nghị quyết chi bô K NN tháng 11/2021