Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 1 năm 2022

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 05/01/2022 - 11:00
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2022
Ngày thực hiện 06/01/2022 14:00
Địa điểm ONLINE
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Thông qua các hoạt động trong tháng 12 năm 2021, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, đề ra phương hướng cho họat động chuyên môn và tư tưởng chính trị cho tháng 1,2/2022
CHuẩn bị công tác kết nạp SV Diệu
Thảo luận các nội dung trong dự thảo nghị quyết chi bô K NN tháng 1,2/2022
Biểu quyết thông qua nghị quyết chi bô K NN tháng 1,2/2022