Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý IV năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 08/06/2021 - 16:42
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2021
Ngày thực hiện 10/06/2021 08:30
Địa điểm ONLINE
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung _Đóng đảng phí (chuyển khoản)
– Thảo luận các hoạt động đã xảy ra trong tháng 5, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, đánh giá những việc làm được
– Thảo luận nghị quyết tháng 6/2021
-BIểu quyết nghị quyết tháng 6/2021
– Sinh hoạt chuyên đề thoe chỉ thị 05 làm theo lời Bác