Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 7 năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 02/07/2021 - 16:24
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2021
Ngày thực hiện 06/07/2021 08:30
Địa điểm ONLINE
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Đóng đảng phí (chuyển khoản)
Thông qua công tác tháng 6. Xem xét những việc đã thực hiện, kết quả và những việc còn tồn đọng
Thông qua phương hướng tháng 7
Chi bộ thảo luận các hoạt động chuyên môn và phương hướng tháng 7
Biểu quyết thông qua nghị quyết tháng 7