Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 10 năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 05/10/2021 - 14:27
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2021
Ngày thực hiện 07/10/2021 14:00
Địa điểm ONLINE
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Thông qua các hoạt động trong tháng 9 năm 2021, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, đề ra phương hướng cho họat động chuyên môn và tư tưởng chính trị cho tháng 10/2021
Các đ/v được phân công làm kiểm tra chấp hành: Bình, Dũ, Minh
Thảo luận các nội dung trong dự thảo nghị quyết chi bô K NN tháng 10/2021
Biểu quyết thông qua nghị quyết chi bô K NN tháng 10/2021