Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 4 năm 2022

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 06/04/2022 - 09:30
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2022
Ngày thực hiện 08/04/2022 08:00
Địa điểm Văn phòng khoan Ngoại ngữ
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Thông qua các hoạt động trong tháng 3 năm 2022, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, đề ra phương hướng cho họat động chuyên môn và tư tưởng chính trị cho tháng 4/2022
Thảo luận các nội dung trong dự thảo nghị quyết chi bô K NN tháng 4/2022
Biểu quyết thông qua nghị quyết chi bô K NN tháng 4/2022