Số 12KH/ĐUK, ngày 29 tháng 4 năm 2016: Triển khai kế hoạch sô 07-KH/ĐUK ngày 29-3-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 120-KL/TW ngày 07-01-2016 của Bộ Chính Trị,…

Ngày đăng: 30/05/2016 - 16:11

Hướng dẫn số 03 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Hướng dẫn cụ thể nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Ngày đăng: 27/05/2016 - 14:15

Chương trình số 05-CTr/ĐUK, ngày 10 tháng 03 năm 2016: Làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng: 27/04/2016 - 14:49

Chương trình số 02-CT/ĐUK, ngày 25 tháng 02 năm 2016: Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh năm 2016

Ngày đăng: 27/04/2016 - 14:46

Số 03-Ctr/ĐUK, ngày 25 tháng 02 năm 2016: Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 27/04/2016 - 14:35

Số 01-CTr/UBKT, ngày 23 tháng 02 năm 2016: Kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 27/04/2016 - 14:31

Báo cáo số 11- BC/BCĐ.ĐUK, ngày 14 tháng 12 năm 2015: Kế quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Ngày đăng: 27/04/2016 - 14:24

Báo cáo số 12-BC/ĐUK, ngày 28 tháng 12 năm 2015: Tổng kết công tác Dân vận năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ngày đăng: 27/04/2016 - 09:56

Báo cáo số 17-BC/ĐUK, ngày 29 tháng 01 năm 2016: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2006 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” giai đoạn 2010-2015.

Ngày đăng: 27/04/2016 - 09:52

Báo cáo số 18-BC/ĐUK, ngày 29 tháng 01 năm 2016: Tổng kết thực hiện Nghị định số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/4/2006 của Đảng ủy khối về “Định hướng công tác phát triển đảng viên” giai đoạn 2010-2015.

Ngày đăng: 27/04/2016 - 09:43