Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 5 năm 2022

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 05/05/2022 - 10:25
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2022
Ngày thực hiện 06/05/2022 08:30
Địa điểm Văn phòng khoan Ngoại ngữ
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Chi bộ sơ kết hoạt động của khoa ngoại ngữ là chi bộ trong tháng 4/2022
Thảo luận các mặt làm được và còn hạn chế
Thảo luận các chi tiết của dự thảo nghị quyết tháng 5/2022
Thảo luận các hoạt động quan trọng của KNN và chi bộ trong tháng 5/2022
Kiểm tra chấp hành đv theo kế hoạch
Biểu quyết thông qua nghị quyết tháng 5/2022