Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 8 năm 2021

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 04/08/2021 - 16:22
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2021
Ngày thực hiện 06/08/2021 08:30
Địa điểm ONLINE
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Chi bộ sơ kết hoạt động của khoa ngoại ngữ là chi bộ trong tháng 7/2021
Thảo luận các mặt làm được và còn hạn chế
Thảo luận các chi tiết của dự thảo nghị quyết tháng 8/2021
Thảo luận các hoạt động quan trọng của KNN và chi bộ trong tháng 7 và tháng 8/2021
Kiểm tra chấp hành đv theo kế hoạch
Biểu quyết thông qua nghị quyết tháng 8/2021