Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 3 năm 2022

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 02/03/2022 - 08:24
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 03/03/2022 08:30
Địa điểm phòng khách 1
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Thông qua các hoạt động trong tháng 1,2 năm 2022, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, đề ra phương hướng cho họat động chuyên môn và tư tưởng chính trị cho tháng 3/2022
Thảo luận các nội dung trong dự thảo nghị quyết chi bô K NN tháng 3/2022
Biểu quyết thông qua nghị quyết chi bô K NN tháng 3/2022
Làm lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Diệu