Posts by Phan Thanh Bằng

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 1 năm 2021

Ngày đăng: 06/01/2021 - 14:18

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Quý IV năm 2020

Ngày đăng: 06/11/2020 - 16:21

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 10 năm 2020

Ngày đăng: 05/10/2020 - 09:40

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 9 năm 2020

Ngày đăng: 01/09/2020 - 06:55

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 8 năm 2020

Ngày đăng: 03/08/2020 - 20:07

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Quý II năm 2020

Ngày đăng: 03/07/2020 - 04:14

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 6 năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020 - 19:36

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 5 năm 2020

Ngày đăng: 28/04/2020 - 16:20

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 4 năm 2020

Ngày đăng: 03/04/2020 - 19:19

Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 3 năm 2020

Ngày đăng: 27/02/2020 - 04:44