Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 4 năm 2022

Phan Thanh Bằng đăng vào 06/04/2022 - 05:09
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2022
Ngày thực hiện 06/04/2022 08:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
2 Tiếp tục chuẩn bị triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác theo Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 04.3.2022, của Tỉnh Ủy Bình Dương, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.
3. Thông qua Kế hoạch kiểm tra, giấm sát Chí bộ năm 2022.
4. Lãnh đạo CB, GV trong đơn vị tích cực tham gia Hội thảo khoa học “Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng đất nước Việt nam hiện nay”
5. Lãnh đạo CT. LLCT hoàn tất ngân hàng câu hỏi các học phần lý luận chính trị.
6. Lãnh đạo các chương trình hoàn tất giảng dạy và tổ chức kiểm tra kết thúc học phần học kỳ II, NH 2021 – 2022
7. Lãnh đạo các chương trình điều chỉnh phân công giảng dạy học kỳ III, năm học 2021 – 2022.
8. Lãnh đạo việc tiếp tục phòng ngừa Covid-19 theo Công văn 105/TDMU-VP, ngày 08.3.2022.
9. Lãnh đạo ngày hội khoa học giảng viên và học viên sau đại học lần thứ VI – 2022: 17.6.2022.
10. Lãnh đạo CB,GV tham gia Hội thảo khoa học quốc tế VIỄN CẢNH ĐÔNG NAM BỘ LẦN 3 – 2022
Chủ đề: “Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Thành phố Hồ Chí Minh gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – tiếm năng và giải pháp”
11. Thống nhất Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ năm 2022.
12. Bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để phát triển Đảng: Thái Thị Tuyết, Phạm Thị Út Nhựt.