Thông báo nhận giấy chứng nhận Chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, Chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN

thukhk đăng vào 18/10/2017 - 15:09

Quý thầy/cô đã tham dự Chương trình Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Khóa học từ ngày 31/7 đến ngày 07/8/2017) và Chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh (Khóa học từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2017) vui lòng đến nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tại phòng Hành chính (gặp Thư; ĐT: 0915.479.401).

Đồng thời, văn phòng đang lưu giữ một số giấy chứng nhận của quý thầy/cô trong các khóa học trước. Quý thầy/cô vui lòng theo dõi danh sách dưới đây và đến nhận tại phòng Hành chính.

(danh sách kèm theo)