Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 9 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 09/09/2022 - 18:14
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2022
Ngày thực hiện 09/09/2022 14:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Sinh hoạt chi bộ
1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 9/2022
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); Tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2022).
Chi bộ tổ chức chuyên đề “Qui định về những điều đảng viên không được làm”. (Quy định số 37-QĐ/TW).
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022.
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
3. Tổng số đảng viên của chi bộ là 15
4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Chi ủy giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và các cá nhân thuộc chi bộ quản lý.
Kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2022: Đ/c Lê Trường An, Cao Trọng Hùng, Ngô Thanh Đông, Nguyễn Trung Vũ
5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động đào tạo
– Hoạt động nghiên cứu khoa học
– Hoạt động đảm bảo chất lượng
– Hoạt động công tác sinh viên
– Quản trị đại học.
-….
6. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
7. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
8. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
9. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
10. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp