Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 6 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 12/06/2023 - 17:02
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2023
Ngày thực hiện 09/06/2023 13:30
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 6/2023
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tuyên truyền kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2023).
Tham gia những hoạt động kỷ niệm 14 ngày thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2023).
Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023”.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Gia hạn hợp đồng cho GV Võ Gia Thịnh, hướng dẫn hoàn tất hs cho quần chúng ưu tú SV Nguyễn Hoàng Quốc Bảo
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023: Đ/c Nguyễn Thị Thủy và đc Nguyễn Đình Thọ
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động giảng dạy
– Hoạt động tổ chức thi.
– Hoạt động nghiên cứu khoa học
– Hoạt động công tác khác
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên)
Tham gia những hoạt động chung của Công đoàn Trường, công đoàn Viện, công đoàn cấp trên.
Theo dõi hoạt động của Đoàn thanh niên.
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Thảo luận
4. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.