Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 4 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 13/04/2023 - 09:30
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2023
Ngày thực hiện 12/04/2023 15:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 16
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 01 đồng chí: Cao Trọng Hùng – Có lịch dạy tại Bến Cát cả ngày
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 1/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Các Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, tọa đàm, Seminar trong tháng 4/2023
– Thông tin nội bộ tháng 4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Tổ chức tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát tháng 4 năm 2023: đồng chí Võ Quốc Lương và đồng chí Lê Quốc Cường
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động giảng dạy
– Hoạt động nghiên cứu khoa học
– Công tác đào tạo, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng,….
– Công tác khác
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên viện Kỹ thuật – Công nghệ)
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công đoàn (cấp Tổ công đoàn) tiến tới Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ mới (dự kiến ngày 21/4/2023).
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Thảo luận
4. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.