Họp chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị tháng 3 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 25/02/2018 - 20:09
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2018
Ngày thực hiện 26/02/2018
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo đơn vị tháng 01 và tháng 02/2018;
2) Thông qua nghị quyết lãnh đạo đơn trong tháng 3/2018:
– Hoc tập, nghiên cứu và quan triệt chủ đề học tập, làm theo Bác năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
– Thực hiện việc kiểm tra kết thúc học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn Logic học đại cương cho các lớp đã hoàn thành nội dung học kỳ 2, năm học 2017 – 2018
– Triển khai kế hoạch Hội thảo khoa học cấp khoa “C. Mác và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với thời đại hiện nay” và kế hoạch Hội thảo khoa học cấp trường “Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn Lý luận chính trịtại Trường Đại học Thủ Dầu Một”
– Tiếp tục giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cho các lớp đã có kế hoạch
– Xem xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên Bùi Sỹ Vương.