Họp chi bộ Tổ chức tháng 6 năm 2016

Huỳnh Công Danh đăng vào 30/05/2016 - 16:32
Người báo cáo Huỳnh Công Danh
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2016
Ngày thực hiện 01/06/2016
Địa điểm Phòng Họp
Số đảng viên 6
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 06.
Tuyên truyền kết luận 02-KL/TW; Triển khai kế hoạch 12-KHDUK, về việc triển khai kết luận số 120-KL/TƯ của Bộ Chính Trị
phổ biến thông tin nội bộ
Kiểm tra giám sát đảng viên Phạm Viết Nghĩa
Tự phê bình và phê bình.
Đóng đảng phí.
Thông qua dự thảo nghị quyết và Biểu quyết.