Họp chi bộ Thư viện tháng 1 năm 2017

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 12/01/2017 - 15:29
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2017
Ngày thực hiện 18/01/2017
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 3
Có mặt 3
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung -Tuyên truyền Bình Dương 20 năm xây dựng và phát triển
– Triển khai công văn số 706-CV/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Dương.
-Triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong tòan đơn vị.
– Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
-Thông qua dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 01,02/2017
-Thông qua dự thảo Kế họach thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII của chi bộ Thư viện.