Họp chi bộ Sinh viên Tháng 11 năm 2019

Ngô Thị Kiều Oanh đăng vào 08/11/2019 - 22:55
Người báo cáo Ngô Thị Kiều Oanh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2019
Ngày thực hiện 08/11/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 37
Có mặt 37
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Họp Chi bộ tháng 11
Thông qua các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp
Sinh hoạt chuyên đề “Đoàn trong trái tim tôi”
Đảng viên Thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch .
Thu đảng phí
Thông qua hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên tốt nghiệp