Họp chi bộ Phòng ban 3 Tháng 6 năm 2018

Trần Văn Trung đăng vào 05/07/2018 - 06:55
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Báo cáo Tháng 6 năm 2018
Ngày thực hiện 06/07/2018
Địa điểm Phong hop 1 (E2.101).
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thông tin tình hình đảng viên dự họp chi bộ; đóng đảng phí; thông tin thời sự.
– Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 6/2018; phương hướng hoạt động chi bộ tháng 7/2018.
– Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong chi bộ.
– Kể câu chuyện về Bác Hồ: “Những mẫu chuyện về phong chong tham nhung cua Bác Hồ”.
– Đánh giá việc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong chi bộ.
– Chi bộ thảo luận.
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành tháng 7/2018: đ/c Bui Duc Anh va Nguyen Thi Nga
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết dự thảo Nghị quyết tháng 7/2018 của chi bộ.
– Kết thúc cuộc họp chi bộ.