Họp chi bộ Khoa Ngữ văn tháng 2 năm 2018

Lê Thị Kim Út đăng vào 02/02/2018 - 10:41
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2018
Ngày thực hiện 05/02/2018
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông qua nghị quyết gồm: báo cáo tổng kết tháng 1 và phương hướng hoạt động tháng 2.
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
– Thu bài thu hoạch đợt học nghị quyết VI
– Xét chuyển đảng chính thức cho ĐV: Nguyễn Thị Thanh Xuân
– Chú ý các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018: an toàn tiết kiệm…