Họp chi bộ Khoa Ngữ văn tháng 12 năm 2017

Lê Thị Kim Út đăng vào 01/12/2017 - 21:41
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 06/12/2017
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Sinh hoạt chi bộ tháng 12
Đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 theo hướng dẫn của Đảng ủy trường.
Thực hiện đúng các biểu mẫu theo quy định: báo cáo 2017; kiểm điểm Ban chi ủy, chấm điểm theo biểu điểm, minh chứng, tự kiểm điểm cá nhân, biên bản nhận xét của quần chúng dành cho đảng viên, bổ sung lí lịch đảng 2017, nhận xét của chi bộ sinh hoạt 76…