Họp chi bộ Khoa Ngữ văn tháng 11 năm 2017

Lê Thị Kim Út đăng vào 31/10/2017 - 12:38
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 01/11/2017
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 14 giờ ngày 01/11/2017, Chi bộ Ngữ văn sinh hoạt tại phòng E2.101.
Chi bộ thông qua nghị quyết: báo cáo những nội dung thực hiện trong tháng 10 và phương hướng hoạt động trong tháng 11. Chú trọng đến việc chuẩn bị cho đánh gia thi đua cuối năm của Chi bộ.
15 giờ 30 sẽ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lưu Thị Kim Loan, sinh viên lớp D14NV01.