Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Tháng 8 năm 2019

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 07/08/2019 - 15:32
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2019
Ngày thực hiện 09/08/2019 14:00
Địa điểm Văn phòng khoa Ngoại ngữ
Số đảng viên 7
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Kiểm điểm công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể tháng 7/2019
Nghe các đ/v phụ trách các mảng của khoa báo các vấn đề liên quan
Triển khai dự thảo nghị quyết CB K NN
Thảo luận các vấn đề trong tháng 7 và tháng 8
Thảo luận dự thảo NQ CB
Biểu quyết các mục trong NQ