Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý IV năm 2019

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 10/12/2019 - 10:11
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2019
Ngày thực hiện 11/12/2019 14:00
Địa điểm văn phòng khoa NN
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Thông qua nghị quyết cb K NN tháng 12/2019
2. Thảo luận nghị quyết Cb
3. Đóng góp ý kiên, biểu quyết thông qua NQ CB K NN tháng 12/2019
4. Kiểm điểm cuối năm 2019
5. Kiểm điểm tập thể chi bộ
6. Kiểm điểm cá nhân đảng viên
7. Thông qua chuyển đảng cho Oanh