Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý IV năm 2018

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 02/10/2018 - 14:25
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2018
Ngày thực hiện 03/10/2018 00:00
Địa điểm Văn phòng khoa Ngoại ngữ
Số đảng viên 5
Có mặt 5
Vắng mặt, lý do không
Nội dung * Thảo luận các mục trong dự thảo nghị quyết CB NN tháng 10/2018
*Các đv được phân công hướng dẫn và giúp đỡ các quần chúng ưu tú báo cáo tiến đọc thực hiện các bước theo quy trình
* Triển khai các đảng văn của Đảng ủy cấp trên
* Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết CB NN tháng 10/2018