Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tháng 12 năm 2017

Trang web mặc định đăng vào 11/12/2017 - 10:20
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 12/12/2017
Địa điểm Văn phòng khoa Kỹ thuật-Công nghệ
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Thông qua dự thảo Nghị Quyết tháng 12/2017, đảng viên tự kiểm tra theo kế hoạch.
2. Đánh giá phân loại chi bộ, đảng viên.
– Thông qua Hướng dẫn số 671 v/v kiểm điểm, đánh giá phân loại công chức, viên chức và tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.
– Thông qua báo cáo tổng kết chi bộ năm 2017.
– Thông qua Bản kiểm điểm chi ủy khoa Kỹ thuật-Công nghệ.
– Thông qua biểu điểm đánh giá chi bộ.
– Thông qua biên bản nhận xét của quần chúng đối với đảng viên, nhận xét của chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên.
– Kiểm điểm, đánh giá, phân loại các đảng viên trong chi bộ.
– Bỏ phiếu bầu
– Thông báo kết quả kiểm điểm, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2017.
3. Bổ sung các HS đảng viên
4. Kết luận cuộc họp chi bộ tháng 12/2017