Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tháng 1 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 08/01/2018 - 10:26
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2018
Ngày thực hiện 09/01/2018
Địa điểm Văn phòng khoa CNTT
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Họp Chi bộ tháng 01-02/ 2018: đánh giá công tác Đảng của chi bộ tháng 12/2017 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 01-02 năm 2018.
– Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát chi bộ năm 2018.
– Thảo luận những giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII