Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 5 năm 2021

Lê Đình Phú đăng vào 30/04/2021 - 16:19
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2021
Ngày thực hiện 07/05/2021 08:00
Địa điểm Phòng họp
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đóng đảng phí
Triển khai văn bản
Kể chuyện Bác Hồ
Kiểm tra, giám sát đảng viên:
Đ/c Nguyễn Lê Hải Hà
Đ/c Trần Thành Hạnh
Đ/c Nguyễn Thanh An
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 3/2021
Phương hướng hoạt động tháng 4/2021
Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên
Phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy
Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết