Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 2 năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 12/02/2019 - 14:35
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2019
Ngày thực hiện 15/02/2019 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Họp thông qua NQ của chi bộ về những hoạt động của tháng 1/2019
– Họp thông qua NQ của chi bộ tháng 2/2019
– Triển khai các kế hoạch hoạt động của chi bộ trong năm 2019 về các mặt hoạt động:
+ Công tác tư tưởng chính trị
+ Công tác kiểm tra giám sát
+ Công tác tổ chức cán bộ
+ Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị
+ Công tác đoàn thể