Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 12 năm 2018

Mai Văn Dũng đăng vào 16/12/2018 - 22:07
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 20/12/2018 09:30
Địa điểm VPK4
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Họp đánh giá mức độ hoàn thành của chi bộ ở các biểu mẫu theo qui định
– Họp xét đánh giá chất lượng đối với cấp ủy chi bộ
– Họp xét đánh giá với từng đảng viên trong chi bộ
– Họp thông qua NNQ tháng 12
– Thông qua các hoạt động của chi bộ trong tg tới