Họp chi bộ Khoa Khoa học quản lý Tháng 7 năm 2020

Trương Thế Minh đăng vào 11/07/2020 - 22:09
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 15/07/2020 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Nghỉ thai sản
Nội dung Tiếp tục phổ biến nâng cao ý thức tư tưởng, chính trị theo chỉ đạo của Đảng ủy Trường và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;
Thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch;
Thông qua lý lịch quần chúng Lê Văn Dũng;
Bổ sung cô Chu Thị Hương, Cao Thị Thùy Như (GV ngành Luật); cô Nguyễn Hồng Lanh (GV ngành QLDD) tham gia học lớp nhận thức về Đảng;