Họp chi bộ Khoa Khoa học quản lý Tháng 3 năm 2020

Trương Thế Minh đăng vào 02/03/2020 - 16:24
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Phó Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2020
Ngày thực hiện 03/03/2020 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo công tác tháng 02/2020 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2020
Chuẩn bị Đại hội chi bộ trong tháng 3/2020
Thông qua Văn kiện đại hội lần cuối và Đề án nhân sự chi ủy
Giới thiệu quần chúng ưu tú học lớo Cảm tình Đảng
Phổ biến thông tin thời sự
Các nội dung khác