Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật quý i năm 2018

Trương Thế Minh đăng vào 22/01/2018 - 14:15
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2018
Ngày thực hiện 25/01/2018
Địa điểm Khoa Hành chính Luật
Số đảng viên 7
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1/ Báo cáo hoạt động của Chi bộ trong tháng 12/2017 và đề xuất nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ vào tháng 01/2018
2/ Triển khai sinh hoạt chuyên đề “Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Hội nghị lần 6 của BCH TW Đảng (khóa XII) tại Khoa Hành chính-Luật”.
3/ Phổ biến Quyết định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm