Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Quý II năm 2023

Phạm Ngọc Trâm đăng vào 03/04/2023 - 19:52
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2023
Ngày thực hiện 04/04/2023 00:00
Địa điểm phòng họp 2
Số đảng viên 31
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do 5 đ/c: bận dạy
Nội dung Họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2023:
– Tổng kết, đánh giá hoạt động của chi bộ trong tháng 3/2023, trên các mặt hoạt động chính trị tư tưởng; hoạt động chuyên môn; tập trung các hoạt đôgj: duy trì ngành; tuyển sinh….
– Thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động của chi bộ trong tháng 4/2023
– Kiểm tra, giám sát 3 đ/c: Lê Thị Ninh, Lê Thị Ngọc Anh, Đỗ Hữu Sinh