Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Quý I năm 2023

Phạm Ngọc Trâm đăng vào 27/02/2023 - 11:58
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2023
Ngày thực hiện 02/03/2023 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 29
Có mặt 29
Vắng mặt, lý do không
Nội dung Sinh hoạt chi bộ Đảng khoa Công nghiệp văn hóa thường kỳ;
đánh giá, tổng kết hoạt động của chi bộ và đảng viên trong tháng 2/2023;
bàn phương hướng công tác của chi bộ trong tháng 3/2023;
kiểm điểm, giám sát đảng viên định kỳ;
kiểm điểm, hoàn thiện hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cho đ/c Lê Thị Lệ