Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 8 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 08/08/2022 - 09:42
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2022
Ngày thực hiện 10/08/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí
– Công tác tuyên truyền nội bộ tháng 8/2022
– Thông tin văn bản, chế độ mới
– Thông báo kết quả thực hiện NQ tháng 7/2022
– Dự thảo NQ tháng 8/2022
– Tập thể thảo luận và biểu quyết
– Kiểm tra đảng viên chấp hành 2 đồng chí