Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 7 năm 2020

Nguyễn Văn Xị đăng vào 07/07/2020 - 07:46
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 08/07/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 7/2020
– Tuyên truyền tháng 7, thông tin nội bộ
– kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 6/2020
– Dự thảo NQ tháng 7/2020:
* Công tác chính trị tư tưởng
* Công tác cán bộ, đảng viên
* Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị
– Thảo luận NQ tháng 7/2020
– Giám sát đảng viên chấp hành