Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 12 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 22/11/2021 - 10:04
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2021
Ngày thực hiện 26/11/2021 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 theo kế hoạch 93-KH/ĐUT ngày 15/11/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Sinh hoạt chi bộ tháng 12/2021:
– Thông báo đóng đảng phí
– Dự thảo Nghị quyết tháng 12/2021
– Tất cả đảng viên thảo luận