Họp chi bộ Hành chính 3 Quý II năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 08/06/2021 - 08:59
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2021
Ngày thực hiện 10/06/2021 09:00
Địa điểm Online
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 6/2021
– Thông tin thời sự tháng 6/2021
– Đánh giá thực hiện Nghị quyết tháng 5/2021
– Thông báo kết quả khen thưởng 5 năm thực hiện theo Chỉ thị 05
– Triển khai dự thảo Nghị quyết tháng 6/2021
– Đảng viên thảo luận và biểu quyết