Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 2 năm 2023

Trần Văn Trung đăng vào 03/02/2023 - 10:31
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2023
Ngày thực hiện 06/02/2023 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 1/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).
Các đơn vị tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023 (theo Kế hoạch số 17/ĐHTDM-VP).
Tham gia Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường, Trường ĐH Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2.
Triển khai công tác tuyển sinh năm 2023;
Báo cáo giải trình sau kiểm định cơ sở giáo dục của Trường ĐH Thủ Dầu Một;
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên: Công văn số 218-CV/ĐUT Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Triển khai văn bản hướng dẫn cho đối tượng đảng làm hồ sơ kết nạp Đảng;
3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2023.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)