Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 10 năm 2021

Trần Văn Trung đăng vào 03/10/2021 - 15:10
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2021
Ngày thực hiện 04/10/2021 00:00
Địa điểm Hop online (Su dung phan mem Microsoft Team)
Số đảng viên 20
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí.
– Thông tin thời sự.
– Thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Bầu Chủ trì và thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
– Thông qua Dự thảo Nghị quyết tháng 10/2021 của chi bộ.
– Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của chi bộ.
– Đánh giá thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chi bộ Hành chính 2.
– Tóm tắt: Kế hoạch 17-KH/ĐUK của Đảng Khối ; Chương trình hành động số 18-CTr/ĐUK của Đảng Khối ; Công văn 276-CV/ĐUK của Đảng Khối ; Công văn 270-CV/ĐUK của Đảng Khối .
– Kể mẫu chuyện về Bác Hồ: Đ/c Hào.
– Kiểm tra, giám sát: Đ/c Phan Văn Lý; Đ/c Nguyễn Xuân Hào; Đ/c Phạm Văn Thịnh.
3. Kết luận và biểu quyết
– Đồng chí bí thư kết luận và chi bộ biểu quyết.
4. Sinh hoạt chuyên đề
Chi bộ sinh hoạt chuyên đề: “Vận dụng phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện Đào tạo sau đaị học”.
Kết thúc cuộc họp.