Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 1 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 05/01/2022 - 16:52
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2022
Ngày thực hiện 07/01/2022 00:00
Địa điểm Họp trực tuyến bằng Microsolf Team.
Số đảng viên 20
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Vắng 01. Đ/c Nguyễn Xuân Hào. Lý do: khám bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 4/2021.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2022); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần, năm 2022.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên.
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng mình: Phòng Khoa học, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, Viện Phát triển chiến lược, Ban Xuất bản – Tạp chí.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên tháng 12/2021: hoàn thành các hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức năm 2021. Kết quả: HTXSNV: 03; HTTNV: 15; KHTNV: 02.
Thông tin về nhân sự của các đơn vị thuộc chi bộ.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp