Họp chi bộ Hành chính 2 Quý III năm 2020

Trần Văn Trung đăng vào 04/09/2020 - 08:47
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2020
Ngày thực hiện 07/09/2020 00:00
Địa điểm Phong hop 2
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí: quý 3/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.
4. Cử chủ tọa: Đ/c Quyền, đ/c Trung: thư ký: đ/c Ngọc
Phần Nội dung
5. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của chi bộ tháng 9/2020
6. Báo cáo các tham luận:
+ Nguyễn Xuân Hào: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Đặng Trung Thành: Tăng cường xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Nhâm Văn Sơn: Tăng cường hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Nguyễn Thị Mận: Người giảng viên thực hiện việc Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào?
7. Chi bộ thảo luận.
Phần Kết luận
8. Bí thư kết luận.
9. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ: Đ/c Nguyễn Hồng Thu; Đ/c Vương Lợi; Đ/c Nguyễn Xuân Hào.