Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 9 năm 2021

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 05/09/2021 - 20:28
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2021
Ngày thực hiện 07/09/2021 09:00
Địa điểm Họp online qua google Meet
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Tuyên truyền các nội dung của tài liệu sinh hoạt tháng 9
– Báo cáo công tháng 8 và kế hoạch tháng 9 của các đơn vi.
– Thảo luận, góp ý cho Nghị quyết tháng 9
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2021 các đ/c: Lê Đăng Hoa, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Thị Diệu