Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 7 năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 10/07/2019 - 07:54
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2019
Ngày thực hiện 11/07/2019 07:30
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Trần Thị An -nghỉ hậu sản theo chế độ
Nguyễn Văn Khoái – bệnh
Nội dung 1. Thu nộp đảng phí quý II/2019
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
4. Thông tin thời sự
5. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 6/2019
6. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
7. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 7/2019. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
8. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
9. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ
14. Thực hiện KH kiểm tra, giám sát năm 2019 của chi bộ: kiểm tra, giám sát đ/c Tựu, đ/c Bảo, đ/c Như.